Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.1: Person.java

a) Skriv en klasse Person som inneholder en privat instansvariabel navn av typen String.

b) Skriv en konstruktør i klassen Person som tar en tekststreng som parameter, og setter denne inn som personens navn.

c) Skriv et fullstendig program som oppretter to Person-objekter. Du velger selv navn på personene.

d) Tegn datastrukturen slik den ser ut etter utført program.