Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

00.00: Informasjon

Trix-oppgaver i IN1000 er oppgaver du kan løse for å øve på programmering og repetere pensum.

Slik bruker du Trix for IN1000:
I menyen til høyre, under filtrering, kan du sortere på tags, for eksempel på tema, uke eller type. Det skilles mellom 4 typer oppgaver:

 1. Øving: oppgaver som lar deg øve på ett nytt tema.
 2. Mengde: oppgaver på middels nivå, kan ha flere temaer.
 3. Utfordring: mer komplekse oppgaver med flere temaer.
 4. Problem: større problemløsningsoppgaver.

Oppgavene er ikke satt i stigende rekkefølge etter vanskelighetsgrad, bruk derfor taggene aktivt.

01.01: Velkommen til IN1000

Filnavn: velkommen.py

Kopier koden nedefor til en fil du kaller velkommen.py på din datamaskin.
Naviger deg til riktig mappe i terminalen og kjør programmet

print("Velkommen til IN1000")

Hint: For å navigere i mapper i terminalen, bruk kommandoen "cd". Kjør programmet med "python3 ".

Vis løsningsforslag
python3 velkommen.py

01.02: Mitt program

Filnavn: mitt_program.py

Skriv et program som skriver "Dette er mitt program" i terminalen.

Vis løsningsforslag
print("Dette er mitt program")

01.03: Personinformasjon

Filnavn: person.py

 1. Skriv ditt navn, tlf og adresse til terminal på samme linje.
 2. Skriv ditt navn, tlf og adresse til terminal på hver sin linje.
Vis løsningsforslag
# 1
print("Ola Nordmann 81549300 Gategaten 21")

# 2
print("Ola Nordmann\n81549300\nGategaten 21")
# eller
print("Ola Nordmann")
print("81549300")
print("Gategaten 21")

01.04: Tilordning og utskrift

Filnavn: hei_verden.py

a) Skriv et program som skriver "Hei Verden!" til terminalen.
b) Utvid programmet med en heltallsvariabel alder som har verdien 4.
c) Skriv ut "Alder: " og verdien av alder til terminalen.
d) Legg inn følgende kommentar i programmet: "Nå endrer vi verdien av variabelen alder :".
e) Endre verdien i variabelen alder til din egen alder. Skriv ut en ny linje til terminalen med en passende tekst og den nye verdien til alder.
f) Kjør programmet ditt.

Vis løsningsforslag
print("Hei Verden!")
alder = 4
print("Alder: ", alder)
# Nå endrer vi verdien av variabelen alder: 
alder = 400
print("Min alder er:", alder)
python3 hei_verden.py

01.05: Utskrift i pyramideform

Filnavn: stjerner.py

Lag et Python-program som skriver ut tre linjer med stjerner "*" slik at det ser ut som en pyramide på skjermen. Kjør programmet og gjør endringer inntil du ser at programmet fungerer slik det skal.

Vis løsningsforslag
print(" * ")
print(" *** ")
print("*****")

01.06: Summering av heltall

Filnavn: sum_heltall.py

Lag to heltallsvariabler og kall dem a og b. Lagre verdiene 4 og 5 i variablene. Skriv ut summen av tallene.

Vis løsningsforslag
a = 4
b = 5
print("Summen er:", a+b)

01.07: Areal av rektangel

Lag to variabler, en for bredde og en for høyde. Bestem selv verdiene. Skriv ut verdiene til terminalen. Lag en tredje variabel for arealet til rektangelet med verdi bredde ganger høyde. Skriv ut arealet til terminalen.

Vis løsningsforslag
bredde = 10
hoyde = 20
print("Bredde:", bredde)
print("Høyde:", hoyde)

areal = bredde * hoyde
print("Areal:", areal)

01.08 Enkle beslutninger

Vill IN1000 printes ut?

if 6 > 5:
  print("IN1000")

if 6 < 6:
  print("IN1000")

if(6 > 6):
  print("IN1000")
Vis løsningsforslag
 1. Ja
 2. Nei 6 må være ekte større en 6
 3. Samme som oppgaven over

01.09: Sammenligning av to tall

Navn: sammmenlign.py

Lag et program som inneholder to heltallsvariable, a og b. Gi variablene verdier som du selv velger. Sjekk om a er større enn b, og skriv ut til skjerm enten "a er større enn b" eller "a er ikke større enn b". Varier verdiene du setter for a og b, og sjekk at resultatet blir som forventet i alle tilfellene.

Vis løsningsforslag
a = 4
b = 2

if a > b :
  print("a er større enn b")
else:
  print("a er ikke større enn b")

01.10: Quiz

Skriv et program der du ber om brukerinput på ett eller flere trivia-spørsmål. Hvis du ikke kommer på et spørsmål får du et gratis her: "Hva heter hovedstaden i Marokko?" (svaret er "Rabat").

Lagre det rette svaret i en tekststreng.

Skriv en if-test for å sjekke om brukeren har svart rett på spørsmålet. Hvis de har svart riktig skal programmet skrive ut "Helt rett!". Hvis ikke skal programmet skrive ut "Beklager, svaret var" og deretter det riktige svaret du har lagret.

Vis løsningsforslag
svar = input("Hva heter hovedstaden i Marokko?")
rett_svar = "Rabat"

if svar == rett_svar :
  print("Helt rett!")
else :
  print("Beklager, svaret var", rett_svar)

01.11: Utskrift med formatering

 1. Les om formatering av utskrift i læreboka s. 54-57 eller i Python-dokumentasjonen (https://docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html).
 2. Skriv et program hvor du definerer to flyttallsvariabler: lengde og bredde. Gi disse variabelen verdiene 10.101 og 3.843.
 3. Skriv ut følgende setning ved å bruke formatering av utskrift og de to variablene:
Rektangelet er 10.1 cm langt og 3.8 cm bredt.
Vis løsningsforslag
lengde = 10.101
bredde = 3.843
print(f'Rektangelet er {lengde} cm langt og {bredde} cm bredt.')

01.12: Regn ut produktet av to heltall.

Navn: produkt.py

a) Lag et program som ber om og leser inn to heltall. Programmet skal deretter regne ut produktet av de to tallene og skrive ut svaret.

Her er et eksempel på hvordan en kjøring av programmet kan se ut:

Oppgi verdien til x: 
> 5
Oppgi verdien til y: 
> 4
Produktet av x og y er 20.
Vis løsningsforslag
x = int( input("Oppgi verdien til x:\n> ") )
y = int( input("Oppgi verdien til y:\n> ") )
print("Produktet av x og y er", x * y)

Merk at vi her ikke mellomlagrer verdien bruker gir før vi konverterer fra string til int. Man kunne også skrevet

inp = input("Oppgi verdien til x:\n> ")
x = int(inp)

01.13 Input

I denne oppgaven skal du skrive et programm som tar imot en melding fra brukeren og printer den ut.

Vis løsningsforslag
print(input("Hva skal printes ut?"))

02.01: Hello World!

Navn: hello_world.py

a) Lag et program som lagrer tekststrengen "Hello" i en variabel "hello" og print denne variabelen til terminalen.
b) Lag en variabel "world" som tar var på tekststrengen "World".
c) Print nå begge variablene til skjermen i kun én print-setning

UTFORDRING
d) Bruk variablene "hello" og "world" i en eller flere print-setning til å gi utskriften

Hello? World?

Hint: Som parameter til print() kan man gi sep="" for at det ikke skal komme mellomrom mellom parameterene

Vis løsningsforslag
hello = "Hello"
print(hello)

world = "World"
print(world)

print(hello + world)
#print(hello +" "+ world) om man skal ha mellomrom mellom ordene.

print(hello, "? ", world, "?", sep="")

02.02 Regning

Bruk varablene a og b.

a = 19
b = 8

Print ut
a addert med b
b multiplisert med a
a subtrahert med b
b dividert med a

Vis løsningsforslag
print(a+b)
print(b*a)
print(a-b)
print(b/a)

02.03: Differansen mellom to heltall

Navn: differanse.py

Lag et program som ber om og leser inn to heltall. Programmet skal deretter regne ut differansen mellom de to tallene og skrive ut svaret. Her er et eksempel på hvordan en kjøring av programmet kan se ut:

Oppgi verdien til x: 
> 25
Oppgi verdien til y: 
> 19
Differansen mellom x og y er 6.

Hint: Du behøver ikke tenke på at det første tallet kan være mindre enn det andre. Det er ikke nødvendig å regne ut absoluttverdien av differansen (men prøv gjerne å finne ut hvordan det gjøres, dersom du ønsker en ekstra utfordring).

Vis løsningsforslag
inp = input("Oppgi verdien til x:\n> ")
x = int(inp)

inp = input("Oppgi verdien til y:\n> ")
y = int(inp)

print("Differansen mellom x og y er", x - y)

02.06: Mindre eller større enn

Navn: mindre_større.py

a) Lag et program som tar inn et tall fra brukeren og skriver ut om tallet er mindre eller større enn 10.
b) Legg deretter til en test til for å sjekke om tallet er mindre eller større enn 20.
c) Endre programmet slik at brukeren kun får én tilbakemelding per tall som er tastet inn.

Programmet skal kunne se slik ut under kjøring:

Tast inn et tall: 
> 13
Tallet er mellom 10 og 20

Tast inn et tall: 
> 9
Tallet er under 10

Tast inn et tall: 
> 22
Tallet er over 20
Vis løsningsforslag
inp = input("Tast inn et tall:\n> ")
tall = int(inp)

if tall < 10 :
  print("Tallet er under 10")
elif tall > 10 and tall < 20 : 
  print("Tallet er mellom 10 og 20")
elif tall == 10 or tall == 20 : 
  print("Tallet er", tall)
else:
  print("Tallet er over 20")

02.07: Sannhetsverdier

Gitt at verdien av b = False, og verdien av x = 0. Hva er sannhetsverdien til følgende uttrykk?

 1. b
 2. x == 0
 3. b and x == 0
 4. b or x == 0;
 5. not b and x == 0
 6. not b or x == 0
 7. b and x != 0
 8. b or x != 0
 9. not b and x != 0
 10. not b or x != 0
Vis løsningsforslag
 1. False
 2. True
 3. False
 4. True
 5. True
 6. True
 7. False
 8. False
 9. False
 10. True

02.08: Kroppstemperatur

Navn: kroppstemperatur.py

Hos friske mennesker varierer kroppstemperaturen vanligvis mellom 36.5 og 37.5 grader. Lag et program som avgjør om en persons kroppstemperatur ligger henholdsvis under, innenfor eller over normal kroppstemperatur. Programmet skal lese kroppstemperaturen fra terminal.

(Hint: Her må du lese inn desimaltall fra terminalen! Vi kan bruke float() for å konvertere String til desimaltall).

Vis løsningsforslag
inp = input("Oppgi kroppstemperatur:\n> ")
temp = float(inp)

if temp < 36.5 : 
  print("Du har lavere kroppstemperatur enn normalen")
elif temp > 37.5 :
  print("Du har høyere kroppstemperatur enn normalen")
else:
  print("Du har normal kroppstemperatur")