Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

2.1.1: While-løkker

 1. Lag en while-løkke som skriver ut alle tall fra og med 0 til og med 10

 2. Lag et program som først tar et tall som input. Deretter skal programmet spørre om et nytt tall helt til summen av alle tallene som er gitt som input, er større enn 50. Skriv til slutt ut hva summen ble for å se hvor nærme du kom 50.

Vis løsningsforslag

Oppgave 1

i = 0        #Definerer en tellevariabel i=0
while i <= 10:   #Kjører så lenge i er mindre eller lik 10
  print(i)    #Skriver ut i, første verdi vil bli 0
  i = i + 1    #Øker i med 1 hver runde

Oppgave 2

summen = 0         #Definerer en "tom" variabel, summen
while summen < 50:     #Løkken kjører så lenge summen er mindre enn 50
  tall = input("Legg til et tall i summen: ")   #Får input av tall
  tall = float(tall) #Konverterer input til float
  summen = summen + tall  #Ny sum = gammel sum + tall

print("Summen din ble", summen)  #Skriver ut melding