Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

3.1.7: Aritmetiske følger

Aritmetiske følger er følger der differansen mellom et tall og neste er en konstant. I følgene rekke øker hvert ledd med 4:

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69…

Lag et program som finner summen av de 100 første tallene i rekka.

Vis løsningsforslag

Her er det hensiktsmessig å bruke en for-løkke. Vi definerer først to variabler, tall og sum. Begge tallene defineres som 1, det er fordi rekken starter på 1, så da kan vi tenke oss at første tall er lagt til i summen, så den er også 1. Så kjører vi løkken 99 ganger, dette er fordi vi allerede har lagt til det første tallet. I løkken blir det først laget et nytt tall, og så legges tallet inn i summen.

tall = 1  #definerer tall som 1 fordi rekken starter på 1
sum = 1   #definerer sum som 1 fordi første tall er gitt

for i in range(99):   #kjører 99 ganger
  tall = tall + 4      #legger til 4 på forrige tall-verdi
  sum = sum + tall     #legger til tall-verdi på forrige sum-verdi

print(sum)