Du er ikke logget inn. Så lenge du ikke er logget inn går du glipp av muligheten for å holde styr på din egen progresjon.

Logg inn

Valgte tags:

Filtrering:

Skriv ut:

01.09: Båthus

I denne oppgaven skal du lage en klasse som skal kunne inneholde båter. Båter er definert ved hjelp av klassen Baat:

class Baat {

  private static int antProd = 0;
  private int prodnr;
  private String merke;

  public Baat(String mrk) {
    prodnr = antProd;
    antProd++;
    merke = mrk;
  }

  public String hentInfo() {
    return "Produksjonsnummer: " + prodnr + ", merke: " + merke;
  }
}

a) Skriv klassen Baathus. Et båthus skal inneholde en liste (array) av Baat-objekter. Konstruktøren skal ta imot et heltall antallPlasser som brukes for å bestemme størrelsen på båtlisten.

Du trenger også en metode settInn som tar imot et Baat-objekt og forsøker å legge det til i lista (her vil du trenge en løkke!). Hvis det ikke er plass til flere båter skal metoden skrive ut en feilmelding.

I tillegg skal Baathus ha en metode skrivBaater som skriver ut informasjon om alle båtene ved hjelp av en for-løkke.

b) Skriv en klasse TestBaathus med en main-metode der du oppretter et båthus med 3 plasser samt noen båter. Forsøk å sette inn en båtene i båthuset, og sjekk at programmet sier fra dersom du forsøker å sette inn for mange i båthuset.

Vis løsningsforslag

a)

class Baathus {
  private Baat[] baathus;

  public Baathus(int antallPlasser) {
    baathus = new Baat[antallPlasser];
  }

  public void settInn(Baat enBaat) {

    boolean sattInn = false;
    int teller = 0;

    while (teller < baathus.length && sattInn == false) {
      if (baathus[teller] == null) {
        baathus[teller] = enBaat;
        sattInn = true;
      }

      teller++;
    }

    if (sattInn != true) {
      System.out.println("Det er ikke plass til flere baater!");
    }

  }

  public void skrivBaater() {
    for (int i = 0; i < baathus.length; i++) {
      if (baathus[i] != null){
        System.out.println(baathus[i].hentInfo());
      }
    }
  }
}

b)

class TestBaathus {
  public static void main(String[] args) {
    Baathus baathus = new Baathus(3);

    Baat b1 = new Baat("Triton");
    Baat b2 = new Baat("Chaparral");
    Baat b3 = new Baat("Mercury");
    Baat b4 = new Baat("Mercury");

    baathus.settInn(b1);
    baathus.settInn(b2);
    baathus.settInn(b3);
    baathus.settInn(b4);

    baathus.skrivBaater();
  }
}